Ekumenický2. Kronická12,14

2. Kronická 12:14

Páchal zlo, pre­tože sa dô­sled­ne nezau­jímal o Hospodina.


Verš v kontexte

13 Kráľ Rechabeám pev­ne vládol v Jeruzaleme. Mal štyrid­saťjeden rokov, keď sa stal kráľom a sedem­násť rokov vládol v Jeruzaleme, v meste, ktoré si vy­volil Hos­podin spomedzi všet­kých iz­rael­ských kmeňov, aby tam uložil svoje meno. Jeho mat­ka, Amónčan­ka, sa volala Na­ama. 14 Páchal zlo, pre­tože sa dô­sled­ne nezau­jímal o Hospodina. 15 Staršie i novšie udalos­ti Rechabeáma sú po­značené ako rodové záz­namy v Dejinách proroka Šemaju a vid­ca Id­du. Po celé to ob­dobie bývali voj­ny medzi Rechabeámom a Járobeámom.

späť na 2. Kronická, 12

Príbuzné preklady Roháček

14 Robil to, čo je zlé, lebo ne­u­stavil svoj­ho srd­ca hľadať Hos­podina.

Evanjelický

14 Páchal však zlo, lebo nebol pev­ne od­hod­laný hľadať Hos­podina.

Ekumenický

14 Páchal zlo, pre­tože sa dô­sled­ne nezau­jímal o Hospodina.

Bible21

14 Jednal zle a ni­jak netoužil hledat Hos­po­di­na.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček