Ekumenický1. Kráľov1,29

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Kráľov 1:29

Kráľ prísažne vy­hlásil: Akože žije Hos­podin, ktorý ma vy­kúpil zo všet­kých mojich út­rap,


Verš v kontexte

28 Vtedy sa kráľ Dávid ujal slova a po­vedal: Za­volaj­te mi Batšebu! Keď prišla pred kráľa, za­stala pred ním. 29 Kráľ prísažne vy­hlásil: Akože žije Hos­podin, ktorý ma vy­kúpil zo všet­kých mojich út­rap, 30 ešte dnes pre­sadím to, k čomu som sa ti za­viazal prísahou na Hos­podina, Boha Iz­raela, že mojím ná­stup­com, ktorý po mne za­sad­ne na môj trón, bude tvoj syn Šalamún.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

29 A kráľ pri­sahal a riekol: Ako že žije Hos­podin, ktorý vy­slobodil moju dušu zo všet­kých úz­kos­tí,

Evanjelický

29 Kráľ sa za­prisahal: Akože žije Hos­podin, ktorý ma vy­kúpil z každého súženia,

Ekumenický

29 Kráľ prísažne vy­hlásil: Akože žije Hos­podin, ktorý ma vy­kúpil zo všet­kých mojich út­rap,

Bible21

29 král jí přísahal: „Ja­kože je živ Hos­po­din, který vy­kou­pil můj život z každého soužení,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček