Ekumenický1. Korintským1,1

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Korintským 1:1

Pavol, z Božej vôle po­volaný apoštol Kris­ta Ježiša, a brat Sós­tenés


Verš v kontexte

1 Pavol, z Božej vôle po­volaný apoštol Kris­ta Ježiša, a brat Sós­tenés 2 Božej cir­kvi v Korinte, po­sväteným v Ježišovi Kris­tovi, po­volaným svätým a všet­kým, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Kris­ta na každom mies­te u nich aj u nás: 3 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Pavel, po­volaný apoštol Ježiša Kris­ta skr­ze vôľu Božiu, a brat Sos­tenes

Evanjelický

1 Pavel, z Božej vôle po­volaný apoštol Kris­ta Ježiša, a brat Sos­tenes,

Ekumenický

1 Pavol, z Božej vôle po­volaný apoštol Kris­ta Ježiša, a brat Sós­tenés

Bible21

1 Pavel, z Boží vůle po­vo­laný apoštol Krista Ježíše, a bra­tr Sos­tenes

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček