RoháčekSkutky28,27

Skutky 28:27

Skutky apoštolov

Lebo stučnelo srd­ce tohoto ľudu, a ušami ťažko počuli a svoje oči zažmúrili, aby snáď nejako očami ne­videli, ušami ne­počuli, srd­com ne­porozumeli a ne­ob­rátili sa, a uzdravil by som ich.


Verš v kontexte

26 keď po­vedal: Idi k tomuto ľudu a po­vedz: Počuť, áno počujete, ale ne­porozumej­te a hľadieť, i hľadieť budete, ale ne­vidz­te! 27 Lebo stučnelo srd­ce tohoto ľudu, a ušami ťažko počuli a svoje oči zažmúrili, aby snáď nejako očami ne­videli, ušami ne­počuli, srd­com ne­porozumeli a ne­ob­rátili sa, a uzdravil by som ich. 28 Nech vám je teda známe, že je po­hanom po­slané toto spasenie Božie, a oni aj budú počúvať.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

27 Lebo stučnelo srd­ce tohoto ľudu, a ušami ťažko počuli a svoje oči zažmúrili, aby snáď nejako očami ne­videli, ušami ne­počuli, srd­com ne­porozumeli a ne­ob­rátili sa, a uzdravil by som ich.

Evanjelický

27 Lebo otupelo srd­ce toh­to ľudu a ťažko počúvajú ušami, a zažmúrili oči, aby ne­videli očami a ne­počuli ušami a nechápali srd­com a ne­ob­rátili sa, aby som ich ne­u­zdravil.

Ekumenický

27 Lebo otupelo srd­ce toh­to ľudu, ušami ťažko počuli, aj oči si zažmúrili, len aby očami ne­videli a ušami ne­počuli, aby srd­com nechápali a ne­ob­rátili sa, a ja ich ne­u­zdravím.

Bible21

27 Ne­boť srd­ce to­ho­to lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyše­li a oči pevně zavřeli, jen aby oči­ma ne­u­vi­dě­li, uši­ma neuslyšeli, srdcem ne­po­chopi­li a ne­ob­rá­ti­li se, abych je ne­mohl uzdravit.‘