RoháčekMarek8,11

Marek 8:11

Evanjelium podľa Mareka

A vy­šli farize­ovia a začali sa s ním do­hadovať vy­hľadávajúc od neho znamenie z neba, po­kúšajúc ho.


Verš v kontexte

10 A hneď vošiel do lode so svojimi učeník­mi a prišiel do kraja Dal­manut­ha. 11 A vy­šli farize­ovia a začali sa s ním do­hadovať vy­hľadávajúc od neho znamenie z neba, po­kúšajúc ho. 12 A za­vzdých­nul vo svojom duchu a po­vedal: Čo toto po­kolenie vy­hľadáva jaké znamenie? Ameň vám hovorím, že tomuto po­koleniu nebude dané znamenie.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

11 A vy­šli farize­ovia a začali sa s ním do­hadovať vy­hľadávajúc od neho znamenie z neba, po­kúšajúc ho.

Evanjelický

11 Tu vy­šli (k Ne­mu) farizeji a začali sa hádať s Ním; žiadali od Neho znamenie z neba, a tak Ho po­kúšali.

Ekumenický

11 Prišli k nemu farizeji a začali sa s ním hádať. Po­kúšali ho; žiadali od neho znamenie z neba.

Bible21

11 Teh­dy přiš­li fa­ri­ze­ové a za­ča­li se s ním hádat a pokoušet ho. Chtě­li od něj nějaké zna­mení z ne­be.

RoháčekMarek8,11