RoháčekMalachiáš2,8

Malachiáš 2:8

Ale vy ste vy­bočili s ces­ty a spôsobili ste to, že mnohí kles­li v zákone, a porušili ste sm­luvu Léviho, hovorí Hos­podin Zá­stupov.


Verš v kontexte

7 Lebo rty kňaza majú os­tríhať známosť, a zákon nau­čení budú hľadať z jeho úst! Lebo je po­slom Hos­podina Zá­stupov. 8 Ale vy ste vy­bočili s ces­ty a spôsobili ste to, že mnohí kles­li v zákone, a porušili ste sm­luvu Léviho, hovorí Hos­podin Zá­stupov. 9 Pre­to som i ja vás vy­dal, aby ste boli opo­vr­hnutí a níz­ki všet­kému ľudu podľa toho, jako vy neostríhate mojich ciest a hľadíte na osobu v zákone Božom.

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale vy ste vy­bočili s ces­ty a spôsobili ste to, že mnohí kles­li v zákone, a porušili ste sm­luvu Léviho, hovorí Hos­podin Zá­stupov.

Evanjelický

8 Ale vy ste od­bočili z ces­ty, náukou ste mnohých pri­vied­li k pádu: skazili ste zmluvu s Lévím - vraví Hos­podin moc­nos­tí.

Ekumenický

8 Vy ste však od­bočili z cesty, svojím učením ste mnohých do­vied­li k pádu; porušili ste levit­skú zmluvu — vraví Hos­podin zá­stupov.

Bible21

8 Vy jste však z té ces­ty seš­li a svým učením jste mno­hé srazi­li! Po­ruši­li jste Levi­ho smlou­vu, praví Hos­po­din zástupů.