RoháčekKolosenským1,7

Kolosenským 1:7

jako ste sa aj na­učili od Epaf­ra, nášho milovaného spolu­sluhu, ktorý je ver­ným služob­níkom Kris­tovým za vás,


Verš v kontexte

6 ktoré prišlo k vám, ako aj je na celom svete a ne­sie ovocie a ras­tie ako aj u vás odo dňa, ktorého ste počuli a po­znali milosť Božiu v prav­de, 7 jako ste sa aj na­učili od Epaf­ra, nášho milovaného spolu­sluhu, ktorý je ver­ným služob­níkom Kris­tovým za vás, 8 ktorý nám aj oznámil vašu lás­ku v Duchu.

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 jako ste sa aj na­učili od Epaf­ra, nášho milovaného spolu­sluhu, ktorý je ver­ným služob­níkom Kris­tovým za vás,

Evanjelický

7 Tak­to ste sa tomu na­učili od Epaf­ra, nášho milovaného spolu­s­lužob­níka, ktorý je ver­ný služob­ník Kris­tov za vás

Ekumenický

7 Tak ste sa to na­učili od Epaf­rasa, nášho milovaného spolu­pracov­níka, ktorý je pre vás ver­ným Kris­tovým služob­níkom.

Bible21

7 Toto vše jste se do­zvědě­li od naše­ho mi­lovaného spo­lu­s­lužebníka Epaf­ra, který je vůči vám věrný Kri­stův služebník