Roháček2. Korintským6,3

2. Korintským 6:3

nedávajúc v ničom nijakého po­horšenia, aby nebola služba po­hanená.


Verš v kontexte

2 Lebo hovorí: V príhod­ný čas som ťa počul a v deň spasenia som ti po­mohol. Hľa, teraz je čas práve príhod­ný, hľa, teraz deň spasenia! -, 3 nedávajúc v ničom nijakého po­horšenia, aby nebola služba po­hanená. 4 Ale vo všet­kom sa od­porúčame jako služob­níci Boží, v mnohej tr­pez­livos­ti, v súženiach, v nedos­tat­koch, v úz­kos­tiach,

späť na 2. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

3 nedávajúc v ničom nijakého po­horšenia, aby nebola služba po­hanená.

Evanjelický

3 Ni­komu v ničom nedávame po­horšenia, aby naša služba bola bez hany.

Ekumenický

3 Ni­komu ničím ne­spôsobujeme po­horšenie, aby táto služba nebola po­tupená,

Bible21

3 Niko­mu ne­chce­me klást do ces­ty žádnou překážku, aby naší službě ne­bylo co vy­tknout.