Roháček2. Korintským5,3

2. Korintským 5:3

akže aj ob­lečení a nie na­hí budeme naj­dení.


Verš v kontexte

2 lebo v tom­to aj vzdycháme túžiac, že by sme si moh­li obliecť naň svoj príbytok z neba, 3 akže aj ob­lečení a nie na­hí budeme naj­dení. 4 Lebo aj, ktorí sme v tom­to stáne, vzdycháme súc ob­tiažení, na­koľko sa nech­ceme vy­zliecť, ale sa po­odiať, aby to, čo je smrteľné, bolo po­hl­tené od života.

späť na 2. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

3 akže aj ob­lečení a nie na­hí budeme naj­dení.

Evanjelický

3 lebo veď po­tom skutočne budeme ob­lečení, nie na­hí.

Ekumenický

3 a hoci tam­ten bude z nás vzatý, nebudeme na­hí.

Bible21

3 až jej to­tiž ob­leče­me, ne­zůstane­me na­zí.