EvanjelickýSkutky28,24

Skutky 28:24

Skutky apoštolov

Nie­ktorí uverili jeho rečiam, iní však ne­verili.


Verš v kontexte

23 Určili mu teda deň a zišlo sa ich mnoho na jeho byte. (Pavel) im od rána až do večera vy­kladal, svedčil o kráľov­stve Božom a pre­sviedčal ich o Ježišovi z Mojžišov­ho Zákona a z Prorokov. 24 Nie­ktorí uverili jeho rečiam, iní však ne­verili. 25 A keďže neboli jed­nomyseľní medzi sebou, roz­išli sa, keď im Pavel po­vedal (toto) jed­no slovo: Dob­re po­vedal Duch Svätý vašim ot­com ús­tami proroka Izai­áša

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

24 A jed­ni verili tomu, čo hovoril, druhí ne­verili.

Evanjelický

24 Nie­ktorí uverili jeho rečiam, iní však ne­verili.

Ekumenický

24 Tomu, čo hovoril, nie­ktorí uverili, iní však ne­verili.

Bible21

24 Něk­teří se jeho slovy dali přesvědčit, ale jiní ne­věři­li.