EvanjelickýRimanom1,1

Rimanom 1:1

List Rimanom

Pavel, služob­ník Kris­ta Ježiša, po­volaný apoštol, od­delený zves­tovať evan­jelium Božie -


Verš v kontexte

1 Pavel, služob­ník Kris­ta Ježiša, po­volaný apoštol, od­delený zves­tovať evan­jelium Božie - 2 za­sľúbené (Bohom) v Pís­mach svätých ús­tami Jeho prorokov 3 o Jeho Synovi, ktorý sa podľa tela narodil z po­tom­stva Dávidov­ho,

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Pavel, sluha Ježiša Kris­ta, po­volaný apoštol, od­delený k evan­jeliu nášho Boha,

Evanjelický

1 Pavel, služob­ník Kris­ta Ježiša, po­volaný apoštol, od­delený zves­tovať evan­jelium Božie -

Ekumenický

1 Pavol, služob­ník Ježiša Kris­ta, po­volaný apoštol, vy­braný pre Božie evan­jelium,

Bible21

1 Pavel služebník Krista Ježíše, po­vo­laný apoštol, od­dělený pro Boží evange­li­um,