EvanjelickýMatúš26,52

Matúš 26:52

Evanjelium podľa Matúša

Ježiš mu riekol: Vlož svoj meč na jeho mies­to! Lebo všet­ci, ktorí berú meč, mečom za­hynú.


Verš v kontexte

51 A hľa, jeden z tých, čo boli s Ježišom, vy­strel ruku, tasil meč, ud­rel veľkňazov­ho sluhu a odťal mu ucho. 52 Ježiš mu riekol: Vlož svoj meč na jeho mies­to! Lebo všet­ci, ktorí berú meč, mečom za­hynú. 53 Či sa naz­dáš, že by som ne­mohol prosiť Ot­ca, a po­stavil by mi hneď viac ako dvanásť plukov an­jelov?

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

52 Vtedy mu po­vedal Ježiš: Daj svoj meč zpät na jeho mies­to, lebo všet­ci, ktorí berú meč, za­hynú mečom.

Evanjelický

52 Ježiš mu riekol: Vlož svoj meč na jeho mies­to! Lebo všet­ci, ktorí berú meč, mečom za­hynú.

Ekumenický

52 Vtedy mu Ježiš po­vedal: Vráť svoj meč na jeho mies­to! Lebo všet­ci, čo sa chytajú meča, mečom za­hynú.

Bible21

52 Ježíš mu ale ře­kl: „Vrať svůj meč na místo. Všich­ni, kdo meč be­rou, mečem padnou.