EvanjelickýMatúš26,53

Matúš 26:53

Evanjelium podľa Matúša

Či sa naz­dáš, že by som ne­mohol prosiť Ot­ca, a po­stavil by mi hneď viac ako dvanásť plukov an­jelov?


Verš v kontexte

52 Ježiš mu riekol: Vlož svoj meč na jeho mies­to! Lebo všet­ci, ktorí berú meč, mečom za­hynú. 53 Či sa naz­dáš, že by som ne­mohol prosiť Ot­ca, a po­stavil by mi hneď viac ako dvanásť plukov an­jelov? 54 Ale ako by sa po­tom na­pl­nili Pís­ma, že sa to musí tak stať?

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

53 Alebo či mys­líš, že ne­môžem teraz pop­rosiť svoj­ho Ot­ca, a pri­stavil by mi viacej než dvanásť legi­onov an­jelov?

Evanjelický

53 Či sa naz­dáš, že by som ne­mohol prosiť Ot­ca, a po­stavil by mi hneď viac ako dvanásť plukov an­jelov?

Ekumenický

53 Alebo si mys­líš, že ne­môžem požiadať svoj­ho Otca a že on by mi hneď ne­pos­lal viac ako dvanásť plukov an­jelov?

Bible21

53 Mys­líš, že ne­mo­hu požádat svého Ot­ce, aby mi hned dal aspoň dvanáct legií an­dělů?