EvanjelickýMatúš26,51

Matúš 26:51

Evanjelium podľa Matúša

A hľa, jeden z tých, čo boli s Ježišom, vy­strel ruku, tasil meč, ud­rel veľkňazov­ho sluhu a odťal mu ucho.


Verš v kontexte

50 Ježiš mu riekol: Priateľ môj, čo si prišiel? Vtedy pri­stúpili, položili ruky na Ježiša a zlapali Ho. 51 A hľa, jeden z tých, čo boli s Ježišom, vy­strel ruku, tasil meč, ud­rel veľkňazov­ho sluhu a odťal mu ucho. 52 Ježiš mu riekol: Vlož svoj meč na jeho mies­to! Lebo všet­ci, ktorí berú meč, mečom za­hynú.

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

51 A hľa, z­razu jeden z tých, ktorí boli s Ježišom, vy­strel ruku, vy­tiah­nul svoj meč a uderiac sluhu naj­vyššieho kňaza odťal mu ucho.

Evanjelický

51 A hľa, jeden z tých, čo boli s Ježišom, vy­strel ruku, tasil meč, ud­rel veľkňazov­ho sluhu a odťal mu ucho.

Ekumenický

51 A hľa, jeden z tých, čo boli s Ježišom, vy­strel ruku, vy­tasil meč, ud­rel veľkňazov­ho sluhu a odťal mu ucho.

Bible21

51 Je­den z těch, kdo byli s Ježíšem, náhle vy­tasil meč, roz­máchl se, za­sáhl ve­leknězova sluhu a use­kl mu ucho.