EvanjelickýMatúš10,15

Matúš 10:15

Evanjelium podľa Matúša

Veru hovorím vám: Ľahšie bude v súd­ny deň Sodome a Gomore ako tomu mes­tu.


Verš v kontexte

14 Kde by vás ne­prijali a ne­pos­lúchali ani vaše slová, vy­j­dite z toho domu alebo z toho mes­ta a stras­te si prach z nôh. 15 Veru hovorím vám: Ľahšie bude v súd­ny deň Sodome a Gomore ako tomu mes­tu. 16 Aj­hľa, po­sielam vás ako ovce medzi vl­kov. Buďte teda opatr­ní ako hady a bez falše ako holubice.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

15 Ameň vám hovorím, že znesiteľnejšie bude zemi Sodomänov a Gomoranov v deň súdu než tomu mes­tu.

Evanjelický

15 Veru hovorím vám: Ľahšie bude v súd­ny deň Sodome a Gomore ako tomu mes­tu.

Ekumenický

15 Amen, hovorím vám: V deň súdu bude ľahšie sodom­skej a gomor­skej krajine ako onomu mes­tu.

Bible21

15 Amen, říkám vám, že v soudný den bude sodom­ské­mu a go­mor­ské­mu kra­ji lehče­ji než ta­kové­mu měs­tu.