EvanjelickýMatúš10,16

Matúš 10:16

Evanjelium podľa Matúša

Aj­hľa, po­sielam vás ako ovce medzi vl­kov. Buďte teda opatr­ní ako hady a bez falše ako holubice.


Verš v kontexte

15 Veru hovorím vám: Ľahšie bude v súd­ny deň Sodome a Gomore ako tomu mes­tu. 16 Aj­hľa, po­sielam vás ako ovce medzi vl­kov. Buďte teda opatr­ní ako hady a bez falše ako holubice. 17 Maj­te sa na po­zore pred ľuďmi, lebo vás budú vy­dávať súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach;

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

16 Hľa, ja vás po­sielam ako ovce medzi vl­kov. Tedy buďte opatr­ní jako hadi a pros­tí jako holubi.

Evanjelický

16 Aj­hľa, po­sielam vás ako ovce medzi vl­kov. Buďte teda opatr­ní ako hady a bez falše ako holubice.

Ekumenický

16 Hľa, po­sielam vás ako ovce medzi vl­kov. Buďte teda opatr­ní ako hady a jed­noduchí ako holubice.

Bible21

16 Po­sílám vás jako ovce mezi vlky, pro­to buď­te chytří jako hadi a ne­vinní jako ho­lu­bice.