EvanjelickýLukáš15,15

Lukáš 15:15

Evanjelium podľa Lukáša

Išiel teda a uchytil sa u jed­ného z občanov toho kraja, a ten ho po­slal na pole svine pásť.


Verš v kontexte

14 Keď už všet­ko pre­mr­hal, na­stal v tom kraji veľký hlad a on začal núdzu tr­pieť. 15 Išiel teda a uchytil sa u jed­ného z občanov toho kraja, a ten ho po­slal na pole svine pásť. 16 I žiadal si na­pl­niť brucho od­pad­kami , ktoré žrali svine, ale nik mu nedal.

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

15 A išiel a pri­pojil sa ktorémusi z občanov tej krajiny, a ten ho po­slal na svoje polia pásť svine.

Evanjelický

15 Išiel teda a uchytil sa u jed­ného z občanov toho kraja, a ten ho po­slal na pole svine pásť.

Ekumenický

15 Išiel teda a uchytil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho po­slal na svoje pole pásť svine.

Bible21

15 Pozdě­ji se uchy­til u jedno­ho obča­na té země a ten ho po­slal na pole pást pra­sa­ta.