EvanjelickýKolosenským1,5

Kolosenským 1:5

pre nádej, pri­pravenú vám v nebesiach. Počuli ste o nej už skôr v slove prav­dy evan­jelia,


Verš v kontexte

4 lebo sme počuli o vašej viere v Kris­tovi Ježišovi a o lás­ke, ktorú máte ku všet­kým svätým 5 pre nádej, pri­pravenú vám v nebesiach. Počuli ste o nej už skôr v slove prav­dy evan­jelia, 6 ktoré je medzi vami, ako aj na celom svete prináša ovocie a ras­tie aj vo vás odo dňa, keď ste počuli a po­znali Božiu milosť v prav­de.

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 pre nádej, ktorá vám leží od­ložená v nebesiach, o ktorej ste prv počuli v slove prav­dy evan­jelia,

Evanjelický

5 pre nádej, pri­pravenú vám v nebesiach. Počuli ste o nej už skôr v slove prav­dy evan­jelia,

Ekumenický

5 pre nádej, ktorá je vám pri­pravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove evan­jelia,

Bible21

5 Obo­jí pra­mení z na­děje, která je pro vás ulože­na v ne­bi, jak už jste slyše­li, když slovo prav­dy, to­tiž evange­li­um,