EvanjelickýEfezským4,32

Efezským 4:32

Ale buďte vo­spolok dob­rotiví, milo­sr­d­ní, od­púšťaj­te si, ako aj Boh od­pus­til vám v Kris­tovi.


Verš v kontexte

30 Nezar­mucuj­te Svätého Ducha Božieho, ktorým ste boli spečatení na deň vy­kúpenia. 31 Každá roz­horčenosť a vášnivosť, hnev a krik i rúhanie so všet­kou zlosťou nech sú vám vzdialené. 32 Ale buďte vo­spolok dob­rotiví, milo­sr­d­ní, od­púšťaj­te si, ako aj Boh od­pus­til vám v Kris­tovi.

späť na Efezským, 4

Príbuzné preklady Roháček

32 Ale si buďte na­vzájom na­proti sebe dob­rotiví, ľútos­tiví, od­púšťajúci si, jako aj Bôh v Kris­tu od­pus­til vám.

Evanjelický

32 Ale buďte vo­spolok dob­rotiví, milo­sr­d­ní, od­púšťaj­te si, ako aj Boh od­pus­til vám v Kris­tovi.

Ekumenický

32 A buďte k sebe dob­rí, milo­sr­d­ní, od­púšťaj­te si na­vzájom, ako aj vám Boh od­pus­til v Kristovi.

Bible21

32 Buď­te k sobě navzájem las­kaví a mi­lo­srdní. Odpouštěj­te si navzájem, tak jako Bůh v Kri­stu odpustil vám.