EvanjelickýDaniel3,16

Daniel 3:16

Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó od­povedali kráľovi Nebúkad­necarovi: Na to ti ne­musíme od­povedať ani slovo.


Verš v kontexte

15 Teraz, ak ste ochot­ní vo chvíli, keď počujete zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, gájd a os­tat­ných hudob­ných nás­trojov, pad­núť a po­kloniť sa soche, ktorú som dal urobiť, dob­re. Ale ak sa nebudete klaňať, v tú hodinu vás hodia do roz­pálenej pece. Aký boh by vás mohol vy­slobodiť z mojich rúk? 16 Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó od­povedali kráľovi Nebúkad­necarovi: Na to ti ne­musíme od­povedať ani slovo. 17 Keď to musí byť, náš Boh, ktorého vzývame, nás môže vy­slobodiť z roz­pálenej oh­nivej pece, a vy­slobodí nás aj z tvojej ruky, kráľu.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 Sad­rach, Mézach a Abed­négo od­vetili kráľovi a riek­li: Na­buchodonozore, nie je nám treba, aby sme ti na to od­povedali slovo.

Evanjelický

16 Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó od­povedali kráľovi Nebúkad­necarovi: Na to ti ne­musíme od­povedať ani slovo.

Ekumenický

16 Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego od­povedali kráľovi: Nebúkad­necar, my sa ne­pot­rebujeme pred tebou ob­hajovať.

Bible21

16 „­Na to ti, Nabukadne­za­re, ne­po­tře­buje­me sami odpovídat,“ řek­li krá­li Ša­d­rach, Mešach a Abednego.