Bible21Ezdráš9,1

Ezdráš 9:1

Po tom všem za mnou přiš­li něk­teří z před­sta­vených se slovy: „Iz­rael­ský lid, kněží ani levi­té se ne­od­dělují od okolních národů – Kananej­ců, Chetej­ců, Pe­ri­zej­ců, Je­bu­sej­ců, Amon­ců, Moáb­ců, Egypťanů a Emo­rej­ců. Přejí­mají je­jich ohavnosti a


Verš v kontexte

1 Po tom všem za mnou přiš­li něk­teří z před­sta­vených se slovy: „Iz­rael­ský lid, kněží ani levi­té se ne­od­dělují od okolních národů – Kananej­ců, Chetej­ců, Pe­ri­zej­ců, Je­bu­sej­ců, Amon­ců, Moáb­ců, Egypťanů a Emo­rej­ců. Přejí­mají je­jich ohavnosti a 2 žení sebe i své syny s je­jich dce­ra­mi. Svaté símě se mísí s okolní­mi náro­dy a vedou­cí hodnostáři jdou v té ne­věrnosti příkladem!“ 3 Jak jsem to us­lyšel, roz­tr­hl jsem své rou­cho i plášť a rval si vla­sy i vou­sy. V na­pro­stém zděšení jsem use­dl

späť na Ezdráš, 9

Príbuzné preklady Roháček

1 A keď sa to vy­konalo, pri­stúpili ku mne kniežatá a riek­li: Ne­od­delil sa iz­rael­ský ľud ani kňazi ani Levitovia od národov zemí, ale robia podľa ich ohav­nos­tí, podľa ohav­nos­tí Kananejov, Hetejov, Ferezejov, Jebuzejov, Am­mon­cov, Moábov, Egypťanov a Amorejov;

Evanjelický

1 Keď sa toto skončilo, do­stavili sa ku mne predáci a po­vedali mi: Ľud iz­rael­ský ani kňazi, a ani levíti sa ne­od­delili od národov krajín; konajú podľa ohav­nos­tí Kanaán­cov, Chit­tij­cov, Perizej­cov, Jebúsej­cov, Am­món­cov, Moáb­cov, Egypťanov a Amorej­cov.

Ekumenický

1 Keď sa toto vy­konalo, pri­stúpili ku mne pred­stavení so slovami: Iz­rael­ský ľud ani kňazi, ani leviti sa ne­od­delili od národov tých­to krajín, totiž od Kanaánčanov, Chetitov, Periz­zejov, Jebúsejov, Amónčanov, Moábčanov, Egypťanov a Amorejčanov, a konajú podľa ich ohav­nos­tí.

Bible21

1 Po tom všem za mnou přiš­li něk­teří z před­sta­vených se slovy: „Iz­rael­ský lid, kněží ani levi­té se ne­od­dělují od okolních národů – Kananej­ců, Chetej­ců, Pe­ri­zej­ců, Je­bu­sej­ců, Amon­ců, Moáb­ců, Egypťanů a Emo­rej­ců. Přejí­mají je­jich ohavnosti a

Bible21Ezdráš9,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček