Bible21Daniel3,15

Daniel 3:15

Jste teď připra­veni, jakmi­le us­lyší­te roh, píšťalu, ci­te­ru, harfu, cim­bál, bu­ben a všech­nu tu hud­bu, padnout a klanět se té soše, kte­rou jsem vy­ro­bil? Jest­li se ne­pokloní­te, bu­dete ihned ho­zeni do roz­pálené oh­nivé pe­ce! A který bůh by vás mohl za­chránit z mé moci?“


Verš v kontexte

14 Nabukadne­zar jim ře­kl: „Je to prav­da, Ša­d­ra­chu, Meša­chu a Abednego, že ne­ctí­te mé bohy a ne­klaní­te se zlaté soše, kte­rou jsem vztyčil? 15 Jste teď připra­veni, jakmi­le us­lyší­te roh, píšťalu, ci­te­ru, harfu, cim­bál, bu­ben a všech­nu tu hud­bu, padnout a klanět se té soše, kte­rou jsem vy­ro­bil? Jest­li se ne­pokloní­te, bu­dete ihned ho­zeni do roz­pálené oh­nivé pe­ce! A který bůh by vás mohl za­chránit z mé moci?“ 16 „­Na to ti, Nabukadne­za­re, ne­po­tře­buje­me sami odpovídat,“ řek­li krá­li Ša­d­rach, Mešach a Abednego.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 Teraz, ak ste hotoví, aby ste v tú chvíľu, keď počujete zvuk rohu, píšťaly, citary a husieľ, žal­tár a gaj­dy i všelijakú hud­bu, pad­li a klaňali sa ob­razu, ktorý som učinil, urob­te tak. Ale ak sa nebudete klaňať, budete v tú is­tú hodinu uvr­hnutí do­pro­stred oh­nivej pece roz­pálenej, a potom kde ktorý boh je to, ktorý by vás vy­trh­nul z mojich rúk?!

Evanjelický

15 Teraz, ak ste ochot­ní vo chvíli, keď počujete zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, gájd a os­tat­ných hudob­ných nás­trojov, pad­núť a po­kloniť sa soche, ktorú som dal urobiť, dob­re. Ale ak sa nebudete klaňať, v tú hodinu vás hodia do roz­pálenej pece. Aký boh by vás mohol vy­slobodiť z mojich rúk?

Ekumenický

15 Či ste teraz pri­pravení, len čo začujete zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, skupiny nás­trojov alebo akúkoľvek hud­bu, pad­núť a klaňať sa soche, ktorú som dal urobiť? Ak sa nebudete klaňať, okamžite vás hodia do ohňom roz­pálenej pece. Ktorý boh by vás mohol vy­slobodiť z mojej moci?

Bible21

15 Jste teď připra­veni, jakmi­le us­lyší­te roh, píšťalu, ci­te­ru, harfu, cim­bál, bu­ben a všech­nu tu hud­bu, padnout a klanět se té soše, kte­rou jsem vy­ro­bil? Jest­li se ne­pokloní­te, bu­dete ihned ho­zeni do roz­pálené oh­nivé pe­ce! A který bůh by vás mohl za­chránit z mé moci?“

Bible21Daniel3,15

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček