EkumenickýDaniel3,15

Daniel 3:15

Či ste teraz pri­pravení, len čo začujete zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, skupiny nás­trojov alebo akúkoľvek hud­bu, pad­núť a klaňať sa soche, ktorú som dal urobiť? Ak sa nebudete klaňať, okamžite vás hodia do ohňom roz­pálenej pece. Ktorý boh by vás mohol vy­slobodiť z mojej moci?


Verš v kontexte

14 Nebúkad­necar im po­vedal: Je prav­da, Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego, že mojich bohov ne­uc­tievate a nek­laniate sa podobe zlatej sochy, ktorú som dal po­staviť? 15 Či ste teraz pri­pravení, len čo začujete zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, skupiny nás­trojov alebo akúkoľvek hud­bu, pad­núť a klaňať sa soche, ktorú som dal urobiť? Ak sa nebudete klaňať, okamžite vás hodia do ohňom roz­pálenej pece. Ktorý boh by vás mohol vy­slobodiť z mojej moci? 16 Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego od­povedali kráľovi: Nebúkad­necar, my sa ne­pot­rebujeme pred tebou ob­hajovať.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 Teraz, ak ste hotoví, aby ste v tú chvíľu, keď počujete zvuk rohu, píšťaly, citary a husieľ, žal­tár a gaj­dy i všelijakú hud­bu, pad­li a klaňali sa ob­razu, ktorý som učinil, urob­te tak. Ale ak sa nebudete klaňať, budete v tú is­tú hodinu uvr­hnutí do­pro­stred oh­nivej pece roz­pálenej, a potom kde ktorý boh je to, ktorý by vás vy­trh­nul z mojich rúk?!

Evanjelický

15 Teraz, ak ste ochot­ní vo chvíli, keď počujete zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, gájd a os­tat­ných hudob­ných nás­trojov, pad­núť a po­kloniť sa soche, ktorú som dal urobiť, dob­re. Ale ak sa nebudete klaňať, v tú hodinu vás hodia do roz­pálenej pece. Aký boh by vás mohol vy­slobodiť z mojich rúk?

Ekumenický

15 Či ste teraz pri­pravení, len čo začujete zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, skupiny nás­trojov alebo akúkoľvek hud­bu, pad­núť a klaňať sa soche, ktorú som dal urobiť? Ak sa nebudete klaňať, okamžite vás hodia do ohňom roz­pálenej pece. Ktorý boh by vás mohol vy­slobodiť z mojej moci?

Bible21

15 Jste teď připra­veni, jakmi­le us­lyší­te roh, píšťalu, ci­te­ru, harfu, cim­bál, bu­ben a všech­nu tu hud­bu, padnout a klanět se té soše, kte­rou jsem vy­ro­bil? Jest­li se ne­pokloní­te, bu­dete ihned ho­zeni do roz­pálené oh­nivé pe­ce! A který bůh by vás mohl za­chránit z mé moci?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček