Bible21Daniel1

Daniel

Neposkvrníme se1 Ve třetím roce vlá­dy jud­ského krále Jo­a­ki­ma při­táhl k Je­ruzalé­mu babylon­ský král Nabukadne­zar a ob­le­hl jej. 2 Hos­po­din mu vy­dal jud­ského krále Jo­a­ki­ma do ru­kou a s ním i část vy­ba­vení Božího chrá­mu. Nabukadne­zar je s se­bou od­ve­zl do chrá­mu svého boha v Babylo­nii a uložil je v chrá­mové pokladnici. 3 Jednou král přikázal vrch­ní­mu dvořanu Ašpena­zovi, ať mu přive­de něk­teré iz­rael­ské mladíky z králov­ského rodu a ze šlech­ty – 4 zdravé a krásné, v každém ohle­du bys­tré, vzdělané a učen­livé, kteří by moh­li sloužit v králov­ském paláci. Ta­kové měl učit babylon­ské­mu pí­semnictví a jazyku. 5 Král jim určil každo­denní příděl pokr­mů a ví­na z králov­ského sto­lu. Tři roky mě­li být tak­to vy­chováváni a po je­jich uplynutí mě­li vstou­pit do králov­ských služeb. 6 Mezi vy­braný­mi byli i Ži­dé Daniel, Chananiáš, Mišael a Aza­ri­áš. 7 Vrch­ní dvořan je ale přejmenoval – Danie­lovi dal jméno Bal­tazar, Chananiášovi Ša­d­rach, Mišae­lovi Mešach a Aza­ri­ášovi Abednego. 8 Daniel se však roz­ho­dl, že se ne­po­sk­vrní pokr­my a vínem z králov­ského sto­lu. Žádal pro­to vrch­ního dvořa­na, aby se tě­mi věc­mi ne­mu­sel po­sk­vrňovat. 9 Bůh Danie­lovi u vrch­ního dvořa­na da­roval přízeň a náklonnost, 10 ale ten mu přesto od­po­věděl: „­Bo­jím se svého pá­na. Sám král určil, co má­te jíst a pít. Co když uvi­dí, že vy­padá­te hůř než vaši vrs­tevníci? Král by mě kvů­li vám připravil o hlavu!“ 11 Daniel pak tedy požádal ko­morníka, kterého Danie­lovi, Chananiášovi, Mišae­lovi a Aza­ri­ášovi při­dě­lil vrch­ní dvořan: 12 „Zkus to pro­sím s ná­mi na deset dní. Ať nám dávají k jídlu jen ze­leni­nu a k pi­tí jen vo­du. 13 Po­tom po­rovnáš, jak vy­padá­me my a jak mladíci, kteří jedí z králov­ského sto­lu, a ráčíš s ná­mi naložit pod­le to­ho, co uvidíš.“ 14 Ko­morník jim tedy vy­hověl a na deset dní to s nimi zku­sil. 15 Po deseti dnech vy­pa­da­li zdravě­ji a silně­ji než všich­ni mladíci, kteří jedli z králov­ského sto­lu. 16 Ko­morník tedy odnášel je­jich vy­brané pokr­my i víno, které mě­li pít, a nosil jim ze­leni­nu. 17 A Bůh ty čtyři mlá­den­ce ob­da­roval zna­lostí a po­chopením veškerého pí­semnictví a moud­rosti. Daniel kro­mě toho ro­zuměl všem vi­děním a snům. 18 Když uplynu­la králem stano­vená lhů­ta, po níž mě­li být před­ve­deni k ně­mu, přive­dl je vrch­ní dvořan před Nabukadne­za­ra. 19 Král s nimi hovořil a zjistil, že se nikdo z nich ne­vy­rovná Danie­lovi, Chananiášovi, Mišae­lovi a Aza­ri­ášovi. A tak byli při­ja­ti do králov­ských služeb. 20 Kdyko­li od nich král po­tře­boval moud­rou a ro­zumnou ra­du, zjistil, že desetkrát převy­šují všech­ny věšt­ce a kou­zelníky v ce­lém jeho králov­ství. 21 Daniel tam pak zůstal až do prvního roku krále Ký­ra.

Bible21Daniel1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček