RoháčekZjavenie16,16

Zjavenie 16:16

A shromaždili ich na mies­to, ktoré sa volá heb­rej­sky Har­maged­don.


Verš v kontexte

15 Hľa, prij­dem ako zlodej! Blaho­slavený, kto bdeje a os­tríha svoje rúcho, aby nechodil na­hý, a aby nevideli jeho han­by. 16 A shromaždili ich na mies­to, ktoré sa volá heb­rej­sky Har­maged­don. 17 A sied­my an­jel vy­lial svoju čašu na po­vet­rie, a vy­šiel veľký hlas z nebes­kého chrámu od trónu a po­vedal: Stalo sa!

späť na Zjavenie, 16

Príbuzné preklady Roháček

16 A shromaždili ich na mies­to, ktoré sa volá heb­rej­sky Har­maged­don.

Evanjelický

16 Zhromaždil ich na mies­to po heb­rej­sky nazývané Har­magedon.

Ekumenický

16 Zhromaždil ich na mies­te, ktoré sa po heb­rej­sky volá Har­magedón.

Bible21

16 A shro­máž­dil je na místo, které se hebrej­s­ky jmenuje Ar­magedon.