RoháčekNehemiáš13,17

Nehemiáš 13:17

Pre­to som prís­ne do­hováral pop­red­ným Jud­ska a po­vedal som im: Čo je to jaká zlá vec, ktorú robíte a poškv­rňujete sobot­ný deň?!


Verš v kontexte

16 Aj Týrania bývali v ňom, ktorí donášali ryby a všeličo na predaj a predávali v sobotu synom Júdovým, a to v Jeruzaleme! 17 Pre­to som prís­ne do­hováral pop­red­ným Jud­ska a po­vedal som im: Čo je to jaká zlá vec, ktorú robíte a poškv­rňujete sobot­ný deň?! 18 Či nerobili tak aj vaši ot­covia? Pre­to po­tom uviedol náš Bôh všet­ko toto zlé na nás i na toto mes­to, a vy ešte pri­dávate pále ­hnevu na Iz­raela poškv­rňujúc sobotu!

späť na Nehemiáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

17 Pre­to som prís­ne do­hováral pop­red­ným Jud­ska a po­vedal som im: Čo je to jaká zlá vec, ktorú robíte a poškv­rňujete sobot­ný deň?!

Evanjelický

17 Vtedy som po­kar­hal jud­ských šľach­ticov a opýtal som sa ich: Čo je to za ne­prís­toj­nosť, ktorú pášete, keď znes­väcujete deň sviatočného od­počin­ku?

Ekumenický

17 Vtedy som po­kar­hal jud­ských šľach­ticov a opýtal som sa ich: Čo to za veľké zlo páchate, keď znes­väcujete deň sobot­ného od­počin­ku?

Bible21

17 Vy­týkal jsem to jud­ské šlech­tě. „Co to dělá­te za špatnost? ! ptal jsem se jich. „Vž­dyť zne­svěcujete so­bo­tu!