RoháčekMatúš13,33

Matúš 13:33

Evanjelium podľa Matúša

A ešte iné podoben­stvo im rozp­rával: Nebes­ké kráľov­stvo je podob­né kvasu, ktorý vzala žena a za­robila do troch mierok múky, až všet­ko skys­lo.


Verš v kontexte

32 ktoré ­zr­no je menšie od všet­kých takých semien, ale keď vzras­tie, je väčšie ako zeliny a býva z neho strom, takže pri­chádzavajú nebes­kí vtáci a robia si hniez­da na jeho vet­viach. 33 A ešte iné podoben­stvo im rozp­rával: Nebes­ké kráľov­stvo je podob­né kvasu, ktorý vzala žena a za­robila do troch mierok múky, až všet­ko skys­lo. 34 Toto všet­ko hovoril Ježiš v podoben­stvách zá­stupom a bez podoben­stva im nehovoril ničoho,

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

33 A ešte iné podoben­stvo im rozp­rával: Nebes­ké kráľov­stvo je podob­né kvasu, ktorý vzala žena a za­robila do troch mierok múky, až všet­ko skys­lo.

Evanjelický

33 Po­vedal im ešte iné podoben­stvo: Podob­né je kráľov­stvo nebes­ké kvasu, ktorý vzala žena a za­robila do troch štvr­tiek múky, takže všet­ko na­kys­lo.

Ekumenický

33 Po­vedal im ďalšie podoben­stvo: Nebes­ké kráľov­stvo je podob­né kvasu, ktorý vzala žena a za­miesila do troch meríc múky, takže všet­ko na­kys­lo.

Bible21

33 Vy­právěl jim ještě další podo­ben­ství: „Ne­bes­ké králov­ství je jako kvas, který že­na vza­la a za­děla­la do tří měřic mou­ky, až na­ko­nec všech­no zkvasilo.“