RoháčekKazateľ7,20

Kazateľ 7:20

Lebo niet spraved­livého človeka na zemi, ktorý by robil dob­ré a neh­rešil.


Verš v kontexte

19 Múd­rosť po­môže múd­remu viac ako desať vladárov, ktorí sú v mes­te. 20 Lebo niet spraved­livého človeka na zemi, ktorý by robil dob­ré a neh­rešil. 21 P­reto tiež ne­pri­kladaj svoj­ho srd­ca ku všet­kým slovám, ktoré hovoria, aby si ne­počul svoj­ho sluhu, že ti zlorečí.

späť na Kazateľ, 7

Príbuzné preklady Roháček

20 Lebo niet spraved­livého človeka na zemi, ktorý by robil dob­ré a neh­rešil.

Evanjelický

20 Lebo nieto na zemi spravod­livého človeka, čo by len dob­re robil a neh­rešil.

Ekumenický

20 Niet totiž na zemi spravod­livého človeka, ktorý robí dob­re a neh­reší.

Bible21

20 Na zemi není je­diný spravedlivý, který by ko­nal dob­ro a ne­hřešil.