RoháčekEfezským1,2

Efezským 1:2

milosť vám a po­koj od Boha, našeho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta.


Verš v kontexte

1 Pavel, apoštol Ježiša Kris­ta, vôľou Božou, svätým, ktorí sú v Efeze, a ver­ným v Kris­tu Ježišovi: 2 milosť vám a po­koj od Boha, našeho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta. 3 Požeh­naný Bôh a Otec našeho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý nás požeh­nal každým požeh­naním duchov­ným v ponebes­kých ob­las­tiach v Kris­tovi,

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 milosť vám a po­koj od Boha, našeho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta.

Evanjelický

2 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

2 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta.

Bible21

2 Mi­lost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce, a od Pá­na Ježíše Krista.