Roháček5. Mojžišova21,22

5. Mojžišova 21:22

Deuteronomium

A keby bol na nie­kom hriech, p­re ktorý by bol hoden súdu smr­ti, a súc pop­ravený zomrel by, a po­vesil by si ho na drevo,


Verš v kontexte

21 Vtedy ho ukameňujú všet­ci mužovia jeho mes­ta, a zo­mrie. A od­praceš také zlo zo svoj­ho stredu. A počujú to, celý Iz­rael, a budú sa báť. 22 A keby bol na nie­kom hriech, p­re ktorý by bol hoden súdu smr­ti, a súc pop­ravený zomrel by, a po­vesil by si ho na drevo, 23 nezos­tane jeho mŕt­ve telo cez noc na dreve, ale ho do­is­ta po­chováš toho is­tého dňa, lebo po­vesený je zlorečenstvom od Boha. A pre­to nezanečis­tíš svojej zeme, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, do dedičs­tva.

späť na 5. Mojžišova, 21

Príbuzné preklady Roháček

22 A keby bol na nie­kom hriech, p­re ktorý by bol hoden súdu smr­ti, a súc pop­ravený zomrel by, a po­vesil by si ho na drevo,

Evanjelický

22 Keby sa nie­kto do­pus­til prečinu hod­ného smr­ti, a bol by pop­ravený obesením na drevo,

Ekumenický

22 Keby sa nie­kto do­pus­til takého zločinu, za ktorý sa vy­náša roz­sudok smr­ti, a bol by obesený na drevo,

Bible21

22 Když někdo spáchá smr­telný zločin a bude po­pra­ven po­věšením na kůl,