Roháček2. Korintským11,15

2. Korintským 11:15

Nuž teda nie je to veľkou vecou, ak sa i jeho služob­níci pre­tvarujú, ako čo by boli služobníkmi spraved­livos­ti, ktorých koniec bude podľa ich skut­kov.


Verš v kontexte

14 A nie div, lebo veď sám satan sa pre­tvaruje na an­jela svet­la. 15 Nuž teda nie je to veľkou vecou, ak sa i jeho služob­níci pre­tvarujú, ako čo by boli služobníkmi spraved­livos­ti, ktorých koniec bude podľa ich skut­kov. 16 Zase hovorím: nech ni­kto ne­mys­lí, že som bez roz­umu! Ináče ma prij­mite hoci jako bez­rozum­ného, aby som sa i ja trochu po­chválil.

späť na 2. Korintským, 11

Príbuzné preklady Roháček

15 Nuž teda nie je to veľkou vecou, ak sa i jeho služob­níci pre­tvarujú, ako čo by boli služobníkmi spraved­livos­ti, ktorých koniec bude podľa ich skut­kov.

Evanjelický

15 Nie je teda veľkou vecou, keď sa aj jeho služob­níci pred­stavujú ako služob­níci spravod­livos­ti. Ale ich koniec bude podľa ich skut­kov.

Ekumenický

15 Nie je to nič prek­vapujúce, ak sa aj jeho služob­níci tvária ako služob­níci spravod­livos­ti. Ich koniec bude pri­meraný ich skut­kom.

Bible21

15 Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vy­dávají za služebníky sprave­dlnosti. Na­ko­nec ale do­padnou, jak si za­s­louží.