Evanjelický2. Korintským11,15

2. Korintským 11:15

Nie je teda veľkou vecou, keď sa aj jeho služob­níci pred­stavujú ako služob­níci spravod­livos­ti. Ale ich koniec bude podľa ich skut­kov.


Verš v kontexte

14 A nie div, veď aj sám satan pre­mieňa sa v an­jela svet­la. 15 Nie je teda veľkou vecou, keď sa aj jeho služob­níci pred­stavujú ako služob­níci spravod­livos­ti. Ale ich koniec bude podľa ich skut­kov. 16 Znovu hovorím: Nech si ni­kto ne­mys­lí, že som nerozum­ný; ak však áno, prij­mite ma aj ako nerozum­ného, aby som sa aj ja mohol v niečom po­chváliť.

späť na 2. Korintským, 11

Príbuzné preklady Roháček

15 Nuž teda nie je to veľkou vecou, ak sa i jeho služob­níci pre­tvarujú, ako čo by boli služobníkmi spraved­livos­ti, ktorých koniec bude podľa ich skut­kov.

Evanjelický

15 Nie je teda veľkou vecou, keď sa aj jeho služob­níci pred­stavujú ako služob­níci spravod­livos­ti. Ale ich koniec bude podľa ich skut­kov.

Ekumenický

15 Nie je to nič prek­vapujúce, ak sa aj jeho služob­níci tvária ako služob­níci spravod­livos­ti. Ich koniec bude pri­meraný ich skut­kom.

Bible21

15 Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vy­dávají za služebníky sprave­dlnosti. Na­ko­nec ale do­padnou, jak si za­s­louží.