EvanjelickýObediáš1,21

Obediáš 1:21

Po­tom zá­chran­ci vy­stúpia na vrch Si­on, aby súdili vrch Ézavov. Po­tom bude kráľov­stvo pat­riť Hos­podinovi.


Verš v kontexte

19 Po­tom za­berú Negeb, po­horie Ézavovo a Nížinu , kraj Filištín­cov, za­berú aj kraj Ef­rajima i kraj Samárie a Ben­jamín za­berie Gileád. 20 Zajat­ci z iz­rael­ského voj­ska za­berú kraj Kanaán­cov až po Sarep­tu a jeruzalem­skí zajat­ci, ktorí sú v Sefárade, za­berú mes­tá Negebu. 21 Po­tom zá­chran­ci vy­stúpia na vrch Si­on, aby súdili vrch Ézavov. Po­tom bude kráľov­stvo pat­riť Hos­podinovi.

späť na Obediáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 A tak vyjdú zá­chran­covia na vrch Si­on, aby súdili vrch Ezavov, a kráľov­stvo bude Hos­podinovo.

Evanjelický

21 Po­tom zá­chran­ci vy­stúpia na vrch Si­on, aby súdili vrch Ézavov. Po­tom bude kráľov­stvo pat­riť Hos­podinovi.

Ekumenický

21 Po­tom zá­chran­covia vy­stúpia na vrch Si­on, aby súdili vrch Ézavov.

Bible21

21 Za­chránění vy­stoupí na horu Sion, aby vlád­li nad Ezauovou horou. A na­stane králov­ství Hos­po­di­novo.