Evanjelický5. Mojžišova23,3

5. Mojžišova 23:3

Deuteronomium

Nech ne­voj­de do zhromaždenia Hos­podinov­ho miešanec - bas­tard, ani jeho desiate po­kolenie nech ne­voj­de do zhromaždenia Hos­podinov­ho.


Verš v kontexte

2 Nech ne­voj­de do zhromaždenia Hos­podinov­ho, kto má rozm­liaždené po­hlav­né ús­troje a zmr­začený mužs­ký úd. 3 Nech ne­voj­de do zhromaždenia Hos­podinov­ho miešanec - bas­tard, ani jeho desiate po­kolenie nech ne­voj­de do zhromaždenia Hos­podinov­ho. 4 Nech ni­kdy ne­voj­de Am­mónec ani Moábec do zhromaždenia Hos­podinov­ho, ani ich desiate po­kolenie nech ni­kdy ne­voj­de do zhromaždenia Hos­podinov­ho,

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

3 Ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho nik­torý Ammonita ani Moábita, ani ich desiate po­kolenie ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho, až na veky,

Evanjelický

3 Nech ne­voj­de do zhromaždenia Hos­podinov­ho miešanec - bas­tard, ani jeho desiate po­kolenie nech ne­voj­de do zhromaždenia Hos­podinov­ho.

Ekumenický

3 Na Hos­podinovo zhromaždenie ne­voj­de miešanec a ne­voj­de ta ani jeho desiate po­kolenie.

Bible21

3 Do Hos­po­di­nova shro­máždění ne­smí vejít bastard. Ani jeho desáté poko­lení ne­ve­jde do Hos­po­di­nova shro­máždění.