Ekumenický5. Mojžišova16,11

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

5. Mojžišova 16:11

Deuteronomium

Raduj sa pred Hos­podinom, svojím Bohom, ty, tvoj syn i tvoja dcéra, tvoj sluha i tvoja slúžka i levita, ktorý je v tvojom byd­lis­ku, i cudzinec, sirota a vdova, ktorí sú u teba, na mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin, tvoj Boh za príbytok svoj­ho mena.


Verš v kontexte

10 Po­tom usporiadaš sláv­nosť týždňov na počesť Hos­podina, svoj­ho Boha. Podľa svojich možnos­tí veľkoryso obetuj z toho, čo ti požeh­ná Hos­podin, tvoj Boh. 11 Raduj sa pred Hos­podinom, svojím Bohom, ty, tvoj syn i tvoja dcéra, tvoj sluha i tvoja slúžka i levita, ktorý je v tvojom byd­lis­ku, i cudzinec, sirota a vdova, ktorí sú u teba, na mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin, tvoj Boh za príbytok svoj­ho mena. 12 Budeš si pri­pomínať, že si bol ot­rokom v Egypte, pre­to za­chovávaj a uskutočňuj tieto ustanovenia.

späť na 5. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

11 A budeš sa radovať pred Hos­podinom, svojím Bohom, ty i tvoj syn i tvoja dcéra, tvoj sluha i tvoja diev­ka i Levita, ktorý je v tvojich bránach, i po­hos­tín i sirota i vdova, ktorí v tvojom strede, na mies­te ktoré vy­volí Hos­podin, tvoj Bôh, na­to, aby tam pre­bývalo jeho meno.

Evanjelický

11 Raduj sa pred Hos­podinom, svojím Bohom, ty i tvoj syn i tvoja dcéra, i tvoj služob­ník i tvoja slúžka, i levíta, ktorý je v tvojich bránach, i cudzinec, i sirota i vdova, ktoré sú u teba, na mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin, aby tam dal pre­bývať svoj­mu menu.

Ekumenický

11 Raduj sa pred Hos­podinom, svojím Bohom, ty, tvoj syn i tvoja dcéra, tvoj sluha i tvoja slúžka i levita, ktorý je v tvojom byd­lis­ku, i cudzinec, sirota a vdova, ktorí sú u teba, na mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin, tvoj Boh za príbytok svoj­ho mena.

Bible21

11 Na místě, které Hos­po­din, tvůj Bůh, vy­vo­lí za příby­tek pro své jméno, se pak před Hos­po­di­nem, svým Bo­hem, ra­duj se svým synem a dce­rou, se svým ot­rokem a děvečkou, s levi­tou, který je ve tvém městě, a s přis­těhoval­cem, si­ro­tkem a vdovou ve tvém stře­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček