Ekumenický2. Samuelova9,11

2. Samuelova 9:11

Cíba po­vedal kráľovi: Tvoj služob­ník urobí pres­ne tak, ako mu pri­kázal môj pán a kráľ. Mefibóšet teda jedával pri Dávidovom stole ako jeden z kráľových synov.


Verš v kontexte

10 Ty, tvoji synovia a tvoji sluhovia mu budete ob­rábať pôdu a zberať úrodu, aby mal vnuk tvoj­ho pána čo jesť. Mefibóšet, vnuk tvoj­ho pána, sa bude trvalo stravovať pri mojom stole. Cíba mal pät­násť synov a dvad­sať sluhov. 11 Cíba po­vedal kráľovi: Tvoj služob­ník urobí pres­ne tak, ako mu pri­kázal môj pán a kráľ. Mefibóšet teda jedával pri Dávidovom stole ako jeden z kráľových synov. 12 Mefibóšet mal synčeka Míku. Všet­ci, čo bývali v Cíbovom dome, boli Mefibóšetovi služob­níci.

späť na 2. Samuelova, 9

Príbuzné preklady Roháček

11 Na to po­vedal Cíba kráľovi: Všet­ko, jako pri­kázal môj pán kráľ svoj­mu služob­níkovi, tak učiní tvoj služob­ník. Ale Mefibóšet, jie pri mojom stole jako nie­ktorý zo synov kráľových.

Evanjelický

11 Cíbá od­povedal kráľovi: Tvoj služob­ník urobí cel­kom tak, ako môj pán, kráľ, pri­kázal svoj­mu služob­níkovi. Mefibóšet však jedával pri Dávidovom stole ako jeden z kráľov­ských synov.

Ekumenický

11 Cíba po­vedal kráľovi: Tvoj služob­ník urobí pres­ne tak, ako mu pri­kázal môj pán a kráľ. Mefibóšet teda jedával pri Dávidovom stole ako jeden z kráľových synov.

Bible21

11 „Tvůj služebník udělá, coko­li můj pán a král přikáže,“ od­po­věděl Cí­ba králi. Mefibošet pak jídal u Davi­dova sto­lu jako je­den z králov­ských synů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček