Ekumenický1. Kráľov11,43

1. Kráľov 11:43

Keď sa Šalamún uložil k svojim ot­com, po­chovali ho v meste jeho otca Dávida. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Rechabeám.


Verš v kontexte

41 Os­tat­né príbehy Šalamúnove, všet­ko, čo vy­konal, i jeho múd­rosť, sú za­písané v Knihe Šalamúnových kroník. 42 Šalamún vládol v Jeruzaleme nad celým Iz­raelom štyrid­sať rokov. 43 Keď sa Šalamún uložil k svojim ot­com, po­chovali ho v meste jeho otca Dávida. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Rechabeám.

späť na 1. Kráľov, 11

Príbuzné preklady Roháček

43 A tak ľahol Šalamún a ležal so svojimi ot­cami a po­chovaný bol v mes­te Dávida, svoj­ho ot­ca. A kraľoval Rechabeám, jeho syn, mies­to neho.

Evanjelický

43 Keď Šalamún usnul so svojimi ot­cami, po­chovali ho v mes­te jeho otca Dávida. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Rechabeám.

Ekumenický

43 Keď sa Šalamún uložil k svojim ot­com, po­chovali ho v meste jeho otca Dávida. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Rechabeám.

Bible21

43 Po­tom ule­hl ke svým ot­cům a byl po­chován ve městě svého otce Davi­da. Na jeho místě pak za­čal kralovat jeho syn Re­cho­boám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček