Bible21Deuteronomium31,29

Deuteronomium 31:29

Vím, že po mé smrti se zvrh­nete a sejdete z ces­ty, kte­rou jsem vám přikázal. Bu­dete-li v očích Hos­po­di­na, svého Bo­ha, pá­chat špatnost a po­pou­zet ho svý­mi výtvo­ry, po­tká vás na­ko­nec neštěstí.“


Verš v kontexte

28 Shro­máždě­te ke mně všech­ny stařeši­ny svých kmenů a své správ­ce, abych jim předne­sl tato slova a do­svědčil je před ne­bem a zemí. 29 Vím, že po mé smrti se zvrh­nete a sejdete z ces­ty, kte­rou jsem vám přikázal. Bu­dete-li v očích Hos­po­di­na, svého Bo­ha, pá­chat špatnost a po­pou­zet ho svý­mi výtvo­ry, po­tká vás na­ko­nec neštěstí.“ 30 Mo­jžíš pak ce­lé­mu iz­rael­ské­mu shro­máždění předne­sl slova této písně od za­čátku až do kon­ce:

späť na Deuteronomium, 31

Príbuzné preklady Roháček

29 Lebo viem, že sa veľmi porušíte po mojej smr­ti a vy­bočíte z ces­ty, ktorú som vám pri­kázal, pre čo prij­de na vás to zlé v ne­skorších dňoch, keď budete robiť to, čo je zlé v očiach Hos­podinových, popudzujúc ho dielom svojich rúk.

Evanjelický

29 Lebo viem, že sa po mojej smr­ti ú­pl­ne skazíte a od­bočíte z ces­ty, ktorú som vám určil; i za­stih­ne vás po­hroma v po­sled­ných dňoch, lebo budete páchať, čo sa ne­páči Hos­podinovi, a popudíte Ho dielom svojich rúk.

Ekumenický

29 Lebo viem, že po mojej smr­ti sa ú­pl­ne skazíte a od­bočíte z cesty, ktorou som vám pri­kázal ísť. A ne­skoršie vás za­stih­ne po­hroma, pre­tože budete robiť to, čo sa ne­páči Hos­podinovi, keď ho budete dráždiť dielom svojich rúk.

Bible21

29 Vím, že po mé smrti se zvrh­nete a sejdete z ces­ty, kte­rou jsem vám přikázal. Bu­dete-li v očích Hos­po­di­na, svého Bo­ha, pá­chat špatnost a po­pou­zet ho svý­mi výtvo­ry, po­tká vás na­ko­nec neštěstí.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček