Roháček5. Mojžišova31,29

5. Mojžišova 31:29

Deuteronomium

Lebo viem, že sa veľmi porušíte po mojej smr­ti a vy­bočíte z ces­ty, ktorú som vám pri­kázal, pre čo prij­de na vás to zlé v ne­skorších dňoch, keď budete robiť to, čo je zlé v očiach Hos­podinových, popudzujúc ho dielom svojich rúk.


Verš v kontexte

28 Shromaždite ku mne všet­kých starších svojich po­kolení a svojich správ­cov a budem hovoriť tieto slová do ich uší a za­volám proti nim za sved­kov nebesia i zem. 29 Lebo viem, že sa veľmi porušíte po mojej smr­ti a vy­bočíte z ces­ty, ktorú som vám pri­kázal, pre čo prij­de na vás to zlé v ne­skorších dňoch, keď budete robiť to, čo je zlé v očiach Hos­podinových, popudzujúc ho dielom svojich rúk. 30 A Mojžiš hovoril v uši celého shromaždenia Iz­raelov­ho slová tej­to pies­ne až do po­sled­ného slova.

späť na 5. Mojžišova, 31

Príbuzné preklady Roháček

29 Lebo viem, že sa veľmi porušíte po mojej smr­ti a vy­bočíte z ces­ty, ktorú som vám pri­kázal, pre čo prij­de na vás to zlé v ne­skorších dňoch, keď budete robiť to, čo je zlé v očiach Hos­podinových, popudzujúc ho dielom svojich rúk.

Evanjelický

29 Lebo viem, že sa po mojej smr­ti ú­pl­ne skazíte a od­bočíte z ces­ty, ktorú som vám určil; i za­stih­ne vás po­hroma v po­sled­ných dňoch, lebo budete páchať, čo sa ne­páči Hos­podinovi, a popudíte Ho dielom svojich rúk.

Ekumenický

29 Lebo viem, že po mojej smr­ti sa ú­pl­ne skazíte a od­bočíte z cesty, ktorou som vám pri­kázal ísť. A ne­skoršie vás za­stih­ne po­hroma, pre­tože budete robiť to, čo sa ne­páči Hos­podinovi, keď ho budete dráždiť dielom svojich rúk.

Bible21

29 Vím, že po mé smrti se zvrh­nete a sejdete z ces­ty, kte­rou jsem vám přikázal. Bu­dete-li v očích Hos­po­di­na, svého Bo­ha, pá­chat špatnost a po­pou­zet ho svý­mi výtvo­ry, po­tká vás na­ko­nec neštěstí.“