Bible21Daniel1,4

Daniel 1:4

zdravé a krásné, v každém ohle­du bys­tré, vzdělané a učen­livé, kteří by moh­li sloužit v králov­ském paláci. Ta­kové měl učit babylon­ské­mu pí­semnictví a jazyku.


Verš v kontexte

3 Jednou král přikázal vrch­ní­mu dvořanu Ašpena­zovi, ať mu přive­de něk­teré iz­rael­ské mladíky z králov­ského rodu a ze šlech­ty – 4 zdravé a krásné, v každém ohle­du bys­tré, vzdělané a učen­livé, kteří by moh­li sloužit v králov­ském paláci. Ta­kové měl učit babylon­ské­mu pí­semnictví a jazyku. 5 Král jim určil každo­denní příděl pokr­mů a ví­na z králov­ského sto­lu. Tři roky mě­li být tak­to vy­chováváni a po je­jich uplynutí mě­li vstou­pit do králov­ských služeb.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 mláden­cov, na ktorých v­raj nieto nijakej vady, k­torí sú pekného vzoz­renia a sú dô­vtip­ní v každej múd­ros­ti, vy­znajúci sa vo vede a roz­umejúci umeniu, a v ktorých by bola sila stáť v paláci kráľovom, a aby ich vy­učili písomníctvu a jazyku Chal­dejov.

Evanjelický

4 mladíkov, na ktorých nebola vada, pek­ných vzhľadom, nadaných pre každú múd­rosť, bohatých v znalos­tiach a učen­livých, ktorí by boli schop­ní za­stávať službu v kráľov­skom paláci, aby ich vy­učoval chal­dej­skému pís­mu a reči.

Ekumenický

4 mladíkov bez akej­koľvek chyby, pek­ných na po­hľad, nadaných vo všet­kej múd­ros­ti, zbeh­lých a učen­livých, ktorí by boli schop­ní slúžiť v kráľovskom paláci, aby ich vy­učoval chal­dej­skej náuke a reči.

Bible21

4 zdravé a krásné, v každém ohle­du bys­tré, vzdělané a učen­livé, kteří by moh­li sloužit v králov­ském paláci. Ta­kové měl učit babylon­ské­mu pí­semnictví a jazyku.

Bible21Daniel1,4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček