RoháčekMatúš26,52

Matúš 26:52

Evanjelium podľa Matúša

Vtedy mu po­vedal Ježiš: Daj svoj meč zpät na jeho mies­to, lebo všet­ci, ktorí berú meč, za­hynú mečom.


Verš v kontexte

51 A hľa, z­razu jeden z tých, ktorí boli s Ježišom, vy­strel ruku, vy­tiah­nul svoj meč a uderiac sluhu naj­vyššieho kňaza odťal mu ucho. 52 Vtedy mu po­vedal Ježiš: Daj svoj meč zpät na jeho mies­to, lebo všet­ci, ktorí berú meč, za­hynú mečom. 53 Alebo či mys­líš, že ne­môžem teraz pop­rosiť svoj­ho Ot­ca, a pri­stavil by mi viacej než dvanásť legi­onov an­jelov?

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

52 Vtedy mu po­vedal Ježiš: Daj svoj meč zpät na jeho mies­to, lebo všet­ci, ktorí berú meč, za­hynú mečom.

Evanjelický

52 Ježiš mu riekol: Vlož svoj meč na jeho mies­to! Lebo všet­ci, ktorí berú meč, mečom za­hynú.

Ekumenický

52 Vtedy mu Ježiš po­vedal: Vráť svoj meč na jeho mies­to! Lebo všet­ci, čo sa chytajú meča, mečom za­hynú.

Bible21

52 Ježíš mu ale ře­kl: „Vrať svůj meč na místo. Všich­ni, kdo meč be­rou, mečem padnou.