RoháčekMatúš24,8

Matúš 24:8

Evanjelium podľa Matúša

A to všet­ko je počiatkom p­reporod­ných bolestí sveta.


Verš v kontexte

7 Lebo po­vs­tane národ proti národu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu, a bude bývať hlad a mor, a zeme­trasenia budú miestami. 8 A to všet­ko je počiatkom p­reporod­ných bolestí sveta. 9 Vtedy vás vy­dajú v súženie a budú vás za­bíjať, a budete nenávidení od všet­kých národov pre moje meno.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

8 A to všet­ko je počiatkom p­reporod­ných bolestí sveta.

Evanjelický

8 A všet­ko toto je počiatok boles­tí.

Ekumenický

8 Ale to všet­ko je začiatok út­rap.

Bible21

8 To všech­no jsou jen počátky po­rodních bo­lestí.