Roháček1. Tesalonickým1,9

1. Tesalonickým 1:9

Lebo oni sami zvestujú o nás, aký bol náš príchod k vám, a jako ste sa ob­rátili od modiel k Bohu, aby ste slúžili Bohu, živému a prav­divému,


Verš v kontexte

8 Lebo od vás sa rozh­lásilo slovo Pánovo nie len v Macedonii a v Achaji, ale aj na každom mies­te sa roz­nies­la vaša viera v Boha, takže nám ne­treba nič hovoriť. 9 Lebo oni sami zvestujú o nás, aký bol náš príchod k vám, a jako ste sa ob­rátili od modiel k Bohu, aby ste slúžili Bohu, živému a prav­divému, 10 a očakávali jeho Syna z nebies, ktorého vzkriesil z mŕt­vych, Ježiša, ktorý nás vy­chvacuje od prij­dúceho hnevu.

späť na 1. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo oni sami zvestujú o nás, aký bol náš príchod k vám, a jako ste sa ob­rátili od modiel k Bohu, aby ste slúžili Bohu, živému a prav­divému,

Evanjelický

9 Však (oni) sami rozp­rávajú o nás, ako sme prišli k vám a ako ste sa ob­rátili od modiel k Bohu, aby ste slúžili živému a pravému Bohu

Ekumenický

9 Veď oni sami rozp­rávajú o nás, ako sme prišli k vám a ako ste sa od modiel ob­rátili k Bohu, aby ste slúžili živému a pravému Bohu,

Bible21

9 Všich­ni to­tiž sami vy­právějí, jak jsme k vám přiš­li a jak jste se ob­rá­ti­li od mo­del k Bo­hu, abys­te slouži­li Bohu živé­mu a pravé­mu