Roháček1. Tesalonickým1,10

1. Tesalonickým 1:10

a očakávali jeho Syna z nebies, ktorého vzkriesil z mŕt­vych, Ježiša, ktorý nás vy­chvacuje od prij­dúceho hnevu.


Verš v kontexte

8 Lebo od vás sa rozh­lásilo slovo Pánovo nie len v Macedonii a v Achaji, ale aj na každom mies­te sa roz­nies­la vaša viera v Boha, takže nám ne­treba nič hovoriť. 9 Lebo oni sami zvestujú o nás, aký bol náš príchod k vám, a jako ste sa ob­rátili od modiel k Bohu, aby ste slúžili Bohu, živému a prav­divému, 10 a očakávali jeho Syna z nebies, ktorého vzkriesil z mŕt­vych, Ježiša, ktorý nás vy­chvacuje od prij­dúceho hnevu.

späť na 1. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 a očakávali jeho Syna z nebies, ktorého vzkriesil z mŕt­vych, Ježiša, ktorý nás vy­chvacuje od prij­dúceho hnevu.

Evanjelický

10 a očakávali z nebies Jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕt­vych, Ježiša, ktorý nás vy­tr­huje z budúceho hnevu.

Ekumenický

10 a aby ste z nebies očakávali jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vy­slobodzuje od budúceho hnevu.

Bible21

10 a očekáva­li z nebe jeho Sy­na, je­hož vzkřísil z mrt­vých – Ježíše, naše­ho Vy­svo­bo­di­te­le od na­d­cházejícího hněvu.