EvanjelickýSkutky2,38

Skutky 2:38

Skutky apoštolov

I od­povedal im Peter: Kajaj­te sa! A nech sa každý z vás dá po­krs­tiť v meno Ježiša Kris­ta na od­pus­tenie hriechov. A prij­mete dar Ducha Svätého.


Verš v kontexte

37 Keď to počuli, bod­lo ich to v srd­ci, a po­vedali Pet­rovi a os­tat­ným apoštolom: Čo robiť, mužovia, bratia? 38 I od­povedal im Peter: Kajaj­te sa! A nech sa každý z vás dá po­krs­tiť v meno Ježiša Kris­ta na od­pus­tenie hriechov. A prij­mete dar Ducha Svätého. 39 Lebo iste vám platí to za­sľúbenie, aj vašim deťom a všet­kým, ktorí sú ďaleko, ktorých­koľvek po­volá Pán, náš Boh.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

38 A Peter im po­vedal: Čiňte po­kánie, a nech sa po­krs­tí jeden každý z vás na meno Ježiša Kris­ta na od­pus­tenie svojich hriechov, a do­stanete dar Svätého Ducha.

Evanjelický

38 I od­povedal im Peter: Kajaj­te sa! A nech sa každý z vás dá po­krs­tiť v meno Ježiša Kris­ta na od­pus­tenie hriechov. A prij­mete dar Ducha Svätého.

Ekumenický

38 Peter im po­vedal: Kajaj­te sa a každý z vás nech sa nechá po­krs­tiť v mene Ježiša Kris­ta na od­pus­tenie svojich hriechov a do­stanete dar Svätého Ducha.

Bible21

38 „Čiň­te pokání,“ od­po­věděl Petr, „a každý se nech­te pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuště­ny hří­chy. I vy při­jmete dar Du­cha svatého,