EvanjelickýJúdov1,3

Júdov 1:3

Milovaní, keďže sa všemožne snažím písať vám o našom spoločnom spasení, nútený som vám na­písať a na­pomenúť vás, aby ste bojovali za vieru, odo­vzdanú raz navždy svätým .


Verš v kontexte

2 Milo­sr­den­stvo vám a po­koj a lás­ka nech sa roz­hojňuje! 3 Milovaní, keďže sa všemožne snažím písať vám o našom spoločnom spasení, nútený som vám na­písať a na­pomenúť vás, aby ste bojovali za vieru, odo­vzdanú raz navždy svätým . 4 Lebo vo­treli sa nie­ktorí ľudia, o ktorých platí už dáv­no na­písaný výrok: Bez­božní, ktorí zne­užívajú milosť nášho Boha na vý­stred­nos­ti a za­pierajú jediného Panov­níka a nášho Pána Ježiša Kris­ta.

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Milovaní, snažiac sa, jako len môžem, písať vám o našom spoločnom spasení prinútený som vám na­písať a na­pomenúť vás, aby ste zápasili za vieru, raz ta danú svätým.

Evanjelický

3 Milovaní, keďže sa všemožne snažím písať vám o našom spoločnom spasení, nútený som vám na­písať a na­pomenúť vás, aby ste bojovali za vieru, odo­vzdanú raz navždy svätým .

Ekumenický

3 Milovaní, veľmi som sa usiloval na­písať vám o našej spoločnej spáse; teraz po­kladám za ne­vy­hnut­né na­písať vám a na­pomenúť vás, aby ste bojovali za vieru raz navždy odo­vzdanú svätým.

Bible21

3 Mi­lovaní, jakko­li jsem toužil na­psat vám o našem spo­lečném spa­sení, po­važu­ji teď za nutné na­po­menout vás, abys­te ze všech sil bo­jova­li o ví­ru, která byla jednou pro­vž­dy da­rová­na svatým.