EvanjelickýEfezským3,9

Efezským 3:9

a vy­svet­lil, aká je správa tajom­stva, skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všet­ko;


Verš v kontexte

8 Mne, naj­menšiemu zo všet­kých svätých , do­stalo sa milos­ti, aby som evan­jelium o ne­pochopiteľnom bohat­stve Kris­tovom zves­toval po­hanom 9 a vy­svet­lil, aká je správa tajom­stva, skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všet­ko; 10 aby tak teraz kniežat­stvám a moc­nos­tiam v nebesiach oznámená bola cir­kvou roz­manitá múd­rosť Božia

späť na Efezským, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 a osvietiť všet­kých, čo a jaká je to správa tajom­stva, skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všet­ko skr­ze Ježiša Kris­ta,

Evanjelický

9 a vy­svet­lil, aká je správa tajom­stva, skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všet­ko;

Ekumenický

9 a všet­kým ob­jas­nil, aký je plán tajom­stva ukrytý od vekov v Bohu, ktorý všet­ko stvoril.

Bible21

9 a abych všem vy­svět­lil jeho plán, to tajem­ství od věků skryté v Bo­hu, Stvoři­te­li vše­ho.