Evanjelický1. Tesalonickým3,3

1. Tesalonickým 3:3

aby sa ni­kto ne­sk­látil v tých­to súženiach. Lebo sami viete, že sme na to ustanovení.


Verš v kontexte

2 a po­slali sme Timotea, svoj­ho brata a služob­níka Božieho v práci za evan­jelium Kris­tovo, upev­niť a po­vzbudiť vás vo viere, 3 aby sa ni­kto ne­sk­látil v tých­to súženiach. Lebo sami viete, že sme na to ustanovení. 4 Veď už keď sme boli u vás, vo­pred sme vám po­vedali, že nás očakáva súženie; tak sa i stalo, ako viete.

späť na 1. Tesalonickým, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 aby sa ni­kto ne­poh­nul v tých­to súženiach, lebo sami viete, že nato sme.

Evanjelický

3 aby sa ni­kto ne­sk­látil v tých­to súženiach. Lebo sami viete, že sme na to ustanovení.

Ekumenický

3 aby sa ni­kto nedal otriasť týmito súženiami. Sami totiž viete, že je to náš údel.

Bible21

3 aby se nikdo z vás nene­chal tě­mi­to soužení­mi zviklat. Ví­te pře­ce, že je to náš úděl.