Evanjelický1. Tesalonickým1

1. Tesalonickým

Pozdrav1 Pavel, Sil­vanos a Timote­os cir­kev­nému zboru Tesalonic­kých v Bohu Ot­covi a v Pánovi Ježišovi Kris­tovi. Milosť vám a po­koj! Apoštol ďakuje za zbor2 Ďakujeme Bohu za všet­kých vás, kedykoľvek sa zmieňujeme o vás vo svojich mod­lit­bách, 3 a ne­pres­taj­ne spomíname pred naším Bohom a Ot­com dielo vašej viery, úsilie lás­ky a vy­trvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Kris­ta. 4 Vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vy­volení, 5 lebo sme vám ne­zves­tovali evan­jelium len slovom, ale aj v moci a Duchu Svätom a v ú­pl­nej is­tote, veď viete, akí sme boli medzi vami a pre vás. 6 A vy ste sa stali našimi aj Pánovými na­podobňovateľmi, keď ste, hoci v mnohom súžení, s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo, 7 takže ste sa stali vzorom všet­kým veriacim v Macedónii a Acháji. 8 Lebo od vás sa rozh­lásilo slovo Pánovo nielen v Macedónii a Acháji, ale vaša viera v Boha sa roz­nies­la po celom kraji, takže nám ani ne­treba hovoriť. 9 Však (oni) sami rozp­rávajú o nás, ako sme prišli k vám a ako ste sa ob­rátili od modiel k Bohu, aby ste slúžili živému a pravému Bohu 10 a očakávali z nebies Jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕt­vych, Ježiša, ktorý nás vy­tr­huje z budúceho hnevu.