Ekumenický5. Mojžišova4,31

5. Mojžišova 4:31

Deuteronomium

Hos­podin, tvoj Boh, je totiž milo­sr­d­ný Boh, ne­opus­tí ťa ani ťa nezahubí, ani nezabud­ne na zmluvu s otcami, ktorú im pod prísahou po­tvr­dil.


Verš v kontexte

30 Keď budeš v súžení a ne­skôr ťa to všet­ko pos­tih­ne, vrátiš sa k Hospodinovi, svoj­mu Bohu, a po­slúch­neš jeho hlas. 31 Hos­podin, tvoj Boh, je totiž milo­sr­d­ný Boh, ne­opus­tí ťa ani ťa nezahubí, ani nezabud­ne na zmluvu s otcami, ktorú im pod prísahou po­tvr­dil. 32 Skúmaj minulosť spred dáv­nych čias, od­vtedy, čo Boh stvoril človeka na zemi, od jed­ného kon­ca nebies až po druhý, či sa nie­kedy niečo také veľké stalo alebo či bolo o niečom takom počuť?

späť na 5. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

31 Lebo Hos­podin, tvoj Bôh, je silný Bôh ľútos­tivý; ne­opus­tí ťa ani ťa nez­kazí ani nezabud­ne na sm­luvu tvojich ot­cov, ktorú im pri­sahal.

Evanjelický

31 Lebo Hos­podin, tvoj Boh, je milo­sr­d­ný Boh, ne­opus­tí ťa, ani ťa nezahubí, ani nezabud­ne na zmluvu s ot­cami, ktorú im po­tvr­dil prísahou.

Ekumenický

31 Hos­podin, tvoj Boh, je totiž milo­sr­d­ný Boh, ne­opus­tí ťa ani ťa nezahubí, ani nezabud­ne na zmluvu s otcami, ktorú im pod prísahou po­tvr­dil.

Bible21

31 Hos­po­din, tvůj Bůh, je sou­citný Bůh – nene­chá tě a ne­do­pustí tvou záhu­bu; ne­za­po­mene na smlou­vu s tvý­mi ot­ci, kte­rou jim po­tvr­dil přísahou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček